سرمقاله روزنامه اعتماد

ارديبهشت ماه همين امسال بود که نمايندگان مجلس، جناب فرشيدي وزير آموزش و پرورش دولت نهم را استيضاح کردند.مضمون اصلي و مهم سخن استيضاح کنندگان، ناتواني و بي تدبيري وزير کابينه اصولگرا و عدم توفيق در تحقق وعده هايي بود که حضرت ايشان در ابتداي معرفي به مجلس داده بود.موافقان و مخالفان، هر يک به اتکا و استناد انگيزه ها و تحليل ها و اطلاعات خود در محضر افکار عمومي و به ويژه در حضور ديگر همکاران خود در مجلس هفتم، داد سخن سردادند.اما قضيه استيضاح جناب فرشيدي آنگاه جذاب تر و تامل برانگيزتر شد که به زينت حضور آقاي رئيس جمهور براي «دفاع جانانه» از وزير کابينه اش آراسته شد.لابد سخنان استوار و متين و سرشار از صداقت آقاي احمدي نژاد در دفاع از عملکرد آقاي فرشيدي، تاثير شگرف و تعيين کننده يي در اقناع اکثريت مجلس اصولگرا داشته که به رغم همه تلاش هاي موافقان استيضاح و نيز با وجود انتقادهاي گسترده کارشناسان و دست اندرکاران باسابقه آموزش و پرورش و نيز اعتراض هاي فراوان معلمان در اين دو سال، سرانجام بار ديگر آقاي فرشيدي موفق شد از مجلس هفتم راي اعتماد بگيرد.اينک نمي دانم چه تغيير و تحولي در اوضاع و احوال کواکب رخ داده که ناگهان و در يک اقدام انقلابي، از آن دست که در دولت نهم نمونه هاي مشابه داشته است، وزير مورد حمايت آقاي رئيس جمهور، آن گونه که رسماً اعلام شده، استعفا مي دهد ، و آن گونه که به طور غيررسمي شنيده ام، به توصيه مشفقانه برخي از مشاوران مقرب و براي پيشگيري از برکناري، آن گونه که در مورد برخي ديگر از وزيران رخ داد، استعفايش را تقديم مي کند،از آنجا که مدت هاست تصميم گرفته ام همه چيز را حمل به صحت کنم و گاه در کوچه و بازار نيز از باب احتياط، گربه را بزغاله قلمداد مي کنم، هيچ تفسير و تحليلي در مورد اين دو موضع متضاد آقاي رئيس جمهور ندارم که ارديبهشت ماه وزير را به عرش مي رساند و آذرماه فرشيدي را از روي فرش وزارت نيز کنار مي زند،اما چگونه مي توانم به اين همه يک رنگي و شفافيت ميان دولت نهم و مردم و نيز ميان دولت و مجلس، غبطه نخورم. مي دانم که آن «دفاع جانانه» و اين «عزل مردانه» دو روي يک سکه اند؛ سکه رايج دولت نهم که هر طور صلاح بداند امور کشور را تدبير مي کند.به گمان من خوب است براي جلوگيري از ارتکاب هرگونه غيبت و تهمت و نسبت ناروا، شخص آقاي رئيس جمهور يا دست کم سخنگوي خوش بيان و شوخ طبع ايشان توضيحي در مورد آن «دفاع جانانه» و اين «عزل مردانه» بدهند.