شهریور ۱۳۸۸

تقدیم به:

عزیزان دربند ،

کوشندگان عرصه آگاهی ،

آزادی ،

اصلاحات ،

و به ویژه

به روزنامه نگاران

که مشعل داران راه حقیقت اند:

بیش ار هزار بار

بانگ درای قافله آفتاب را

مشت درشت راهزن شب

شکسته است

از پشت میله های قفس

من به این امید

تنها به این امید

نفس می کشم هنوز

کزعمق این سیاهی جانکاه

ناگهان

فریاد سردهم به جهان،

شب شکسته است.

‹‹ فریدون مشیری ››