شب عاشقان بی دل چه شب دراز باشد

تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد

آذر ۱۳۸۷

اینک شب!

شب من ،

شب تو ،

شب ما ،

ای شیرین ترین لحظه های انس!

 “یلدا”

    سوگند به مهر ،

        به ماه ،

         به مهربانی نگاه ،

            به دلواپسی آه!

“سپیده” سر خواهد زد.

شب یلدا مبارک