زیر بار ستم نمی کنم زندگی                   جان فدا می کنم در ره آزادگی

این پیام از حسین

می رسد دم به دم

ننگ و ذلّت بود

زندگی با ستم

زنده بادا حسین                                  مرده بادا یزید 

واحسینا، واحسینا

راه ما راه حق، عزّت نوع بشر             می رسد از پی تیرگی شب سحر

هر زمین کربلا

هر زمان نینوا

نهضت ما بود

در ره اولیا

زنده بادا حسین                               مرده بادا یزید

واحسینا، واحسینا

جنبش ما بود مکتب سبز امید               پرچم سبز ما همی دهد این نوید

کاخ جور و ستم

می شود سرنگون

دشت امید ما

می شود لاله گون

زنده بادا حسین                             مرده بادا یزید

واحسینا، واحسینا