ضمیمه روزنامه اعتماد

روزگاری در جایی خوانده بودم؛ «امین» برادر مامون و فرزند هارون الرشید خلیفه عباسی روزی از پدرش پرسید که این چه حکمت است که تو موسی بن جعفر (امام کاظم(ع)) را به حضور فرا می خوانی و بسیار تکریم و احترام می کنی و مراتب ارادت ابراز می داری و حتی الباب بدرقه می کنی اما بلافاصله فرمان حبس و زجر ایشان به ماموران ابلاغ می داری؟ هارون پاسخ داد؛ «الملک عقیم،»

این همان تعبیر رایج در میان توده مردم است که؛ سیاست، پدر و مادر ندارد.

ادامه مطلب