ای عزیز ترین!

در چشمانت

یک دنیا معصومیت

برق می زند!

ساق های استوارت

نا امیدی را بی هیچ شرمندگی

مرخص میکند!

شانه های آهنینت

میزبان سلسله جبال گرفتاری های من است!

و آواز دلنشینت ، ادامه مطلب