روزنامه اعتماد

چرا دولت نهم و به ویژه شخص آقای احمدی نژاد به گونه یی شگفت انگیز علاقه و اصرار دارند همه چیز خود را با اتیکت «برای اولین بار» به مردم ارائه دهند؟، با ذوق زدگی و تبلیغات گفتند؛ «برای اولین بار» شورای همکاری خلیج فارس از ایشان دعوت کرده که در اجلاس اخیر این شورا شرکت کند، هیچ توضیحی به مردم ندادند اما بعداً معلوم شد و حتی صدای انتقاد هم پیمانان مسلکی و اصولگرای ایشان هم درآمد که اولاً آنها دعوت نکرده اند و دولت ایران درخواست کرده، ثانیاً حضور حضرت ایشان نه تنها هیچ بهره سیاسی برای کشور نداشته بلکه با آن برخورد غیردوستانه یی که میزبانان در تکرار ادعاهای واهی در مورد جزایر ایرانی کردند، کاش این پدیده «برای اولین بار» اصلاً خلق نمی شد،

این روزها بار دیگر و با آب و تاب فراوان اعلام کرده اند که؛ دولت عربستان سعودی «برای اولین بار» از رئیس جمهور ایران برای حج تمتع دعوت کرده است. ادامه مطلب